-Avantprojecte
Hatrick
Àrea de client
-Projecte bàsic i executiu
-Documentació gràfica - Obra