Final
Reforma i ampliació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres
Granollers
Tarafa/Projecte